VÝCVIK V INTEGRAČNÍ KONSTELAČNÍ PRÁCI L.I.P. podle W. Nellese

23Zář2020
19Čvn2022

||| Komplexní výcvik v terapeutické a konstelační práci založené na metodě a přístupu Dr. Wilfrieda Nellese. Tento přístup výchází z jeho modelu vývoje lidského vědomí a v praktické práci je zakotven v tzv. Procesu Životní Integrace (LIP). Výcvik je určený jak pro absolventy základního stupně výcviku v IKP tak pro ty, kteří práci W. Nellese již znají nebo mají hlubší zkušenost s konstelační prací.

 

DALŠÍ BĚH VÝCVIKU PLÁNUJEME NA 2023-25. PŘIJÍMÁME PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY, V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE. PŘESNÉ TERMÍNY ZVEŘEJNÍME A REGISTRACE OTEVŘEME V LÉTĚ 2022. 

 

MÍSTO KONÁNÍ: Resort Klášter Želiv, Želiv 122, okr. Pelhřimov

ZAČÁTEK JEDNOTLIVÝCH MODULŮ: vždy ve středu 11:00h; data modulů níže

REGISTRACE: Klikněte prosím na TENTO PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ

Odesláním registračního formuláře vyjadřujete svůj souhlas s těmito SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI PRO VÝCVIK V IKP.
 

 

Proces životní integrace LIP (Lebens-Integrations-Prozess) je nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jednotlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě. Zástupcům jsou v LIP konstelaci přidělena pevná místa, která reprezentují stupně vědomí (dítě v lůně, dítě, dospívající...) vyplývající z teorie W. Nellese o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Klient sám stojí na místě dospělého.

Proces životní integrace však není jen speciální konstelační formát. Aby se náš život mohl skutečně usadit a integrovat do našeho vědomí, je zapotřebí určitého postoje k životu. A tento postoj a jeho předávání je jádrem (nebo duší) LIPu a celé práce W. Nellese. LIP je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo.

 

Struktura výcviku následuje model stupňů vývoje lidského života a vědomí a současně zahrnuje i aplikaci filozofie LIPu při práci s partnerskými vztahy a s firmami.

Postupujeme při tom vždy celostně, to znamená, že tělesný, duševní a duchovní vývoj i pohyby osobního a světového vědomí chápeme jako různé roviny jednoho a téhož procesu. Stejně tak jde probírání terapeutických témat ruku v ruce s otázkami týkajícími se praktického života v daném životním stupni. Některé moduly se naopak zaměří na aplikaci filozofie LIPu v koučinku a při práci s organizacemi, nebo na aplikaci tohoto postoje na téma lásky a partnerských vztahů.

 

Struktura výcviku

7 modulů á 5 dní v průběhu 21 měsíců = 268 výukových hodin

 

1. modul 23. – 27. 9. 2020   Petra Pejchalová a Ivana Wurstová (ČR)

  1. a 2. stupeň vědomí - období v děloze a symbiotické vědomí jednoty, dětství a skupinové vědomí

2. modul 16. – 20. 6. 2021   Wilfried Nelles (Německo)

3. a 4. stupeň vědomí - dospělost a duchovní zrození, "vědomí sebe sama", fenomenologický přístup

3. modul 15. - 19. 9. 2021   Ruedi Eggerschwiller (Švýcarsko)

5. stupeň vědomí - pozdní dospělost a "vědomí Ducha", stárnutí jako duševní expanze

4. modul 5. - 9. 1. 2022   Thomas Geßner (Německo)

LIP a nevědomá láska vs. sebeláska ve vztazích a partnerství

5. modul 23.- 27. 3. 2022   Petra Pejchalová (ČR)

6. stupeň vědomí - stáří a vědomí jednoty

6. modul 13. - 17. 4. 2022 Jürgen Beyer (Německo) a Coen Aalders (Nizozemí)

LIP v koučinku, práce ve firemním prostředí, firemní kultura podle stupňů vědomí

7.modul 15. - 19. 6. 2022   Wilfried Nelles (Německo)

7. stupeň – stáří a "vědomí jednoty". Smrt a "vědomí ničeho a všeho". Smrt a zrození, zánik a vznik. Shrnutí a závěr.

 

Stálými lektory, kteří budou přítomní na všech blocích a budou tak pro skupinu kontinuálním doprovodem, budou Jiří Ježek a Petra Pejchalová. Kromě 2. a 7. bloku (vedeného téměř v celé délce výhradně W. Nellesem) povedou vždy první 2 dny každého modulu. Zde bude prostor především pro sdílení o osobních procesech mezi moduly, osobní práci a supervizi.

 

  1. modul

Úvod do LIPu. Období v děloze: symbiotické vědomí jednoty. 

Při pohledu na období od početí po narození se do hloubky podíváme na dvě věci, které budeme mít příležitost si i osobně zažít. Na jedné straně je to pohled na náš start do života, provázený různými možnostmi i překážkami, a na straně druhé je tu naše prapodstata, která nám byla životem bez ptaní „dána do vínku“ a která nás se svou silou a potenciálem provází dodnes.  Tématické okruhy: Vztah ke světu ve Vědomí jednoty: Mýtus; Zrození jako „Změna světů“ a brána k životu; Touha po splynutí; Rozlišení: Jednota, Vazba, Oddělení; Porodní trauma a prenatální traumata

Dětství: skupinové vědomí. Tématické okruhy: Rodina jako druhá děloha. Skupinové vědomí: Dětské Já, příslušnost a dětské svědomí. Potenciál a prostředí: „Dvojí život dítěte“ (J. Hillman). Životní modus ve Skupinovém vědomí: víra, rozkazy a poslušnost. Instituce ve skupinovém vědomí: náboženství, monarchie, úřední autorita. Dětská skutečnost a dospělá neuróza. Přerušený pohyb k matce: Traumata jako přerušení vývoje.

 

2. modul

Dospívání: vědomí Já.

Tématické okruhy dospívání: Dospívání jako zrození se do dospělosti. Vědomí Já: Vlastní rozhodování, autonomie. Strukturální negativita Vědomí Já (nihilismus). Ne vůči rodičům. Moc sexuality. Životní modus ve Vědomí Já: Vzpoura, boj, prožívání, sebe-prožívání. Základní konflikt dospívajícího: svoboda, závislost a stávání se sám sebou. Charakterový pancíř a masky – aneb: Dobrá ochrana svého Já. Instituce ve Vědomí Já: věda, demokracie, právní stát, kapitalismus. Dospívání a mládí jako kolektivní Duch doby. Konflikt ve službě životu. Partnerský vztah jako prožitek Já.

Dospělost: vědomí Sebe sama.

Tématické okruhy dospělosti: Duchovní zrození: dospělost jako krok do otevřeného prostoru. Samota jako Bytí sám se sebou. Ano sám sobě a své minulosti. Od Vědomí Já k Vědomí Sama sebe (individuace). Životní modus ve Vědomí Sebe sama: důvěřování a otevírání se. Dospělá láska jako láska ke skutečnosti. Úvod do fenomenologické psychologie – postoj: učit se od života.  Svatba a děti: vazba na život. Partnerský vztah jako prožitek Sebe sama. Propojenost, zodpovědnost a svoboda. Původní rodina a vlastní rodina. Rodinná dynamika v druhých a rozvedených partnerstvích.

 

3. modul

Rané stáří, vědomí Ducha.

Tématické okruhy: Klimakterium a stárnutí jako duševní rozšiřování - od fyzické k duševní reprodukci. Příroda a duch. Poslání a vize – rozloučení se se sny / vstoupení do své vlastní skutečnosti. Terapie jako láska. Když děti opustí hnízdo – zralý vztah a láska.

Vědomí Ducha a Zenová meditace.

 

4. modul

LIP a nevědomá láska a sebeláska ve vztazích a partnerství. 

T. Geßner v práci z Procesem životní integrace objevil, jakým různým způsobem milujeme, a jaké síly se při tom rozvíjejí. Z dospělé současnosti se podíváme a pochopíme, jak stupně závislé lásky a sebelásky (duševní lásky) stále nově hledají vzájemnou rovnováhu, jak působí ve vztazích k druhým lidem, a jak ovlivňují náš vztah sama k sobě. První 3 stupně v LIPu ukazují, jak jsme v závislosti přežili, čeho tam naše nevědomá láska dosáhla, a co pro nás stále dělá.

Stupně 4, 5 a 6 náleží do oblasti svobody. Stále hlouběji si uvědomujeme, že závislost na rodičích, vnějším prostředí, jiných názorech apod., pominula. Už se nevztahujeme k okolí, ale ke svému vlastnímu vnitřnímu světu, sami k sobě. Sebeláska funguje úplně jinak než její závislý protějšek: Chce se rozvíjet, růst a vstupovat do světa, zatímco závislá láska slouží k bezpečí a přežití.

 

5. modul

Stáří a vědomí Ducha.  

Stárnutí jako duševně duchovní rozšiřování. Vztahování se ke světu ve vědomí Ducha: skrze "vidění".  Terapie jako láska. Moudrost jako soulad se stvořením.

 

6. modul

LIP v koučinku, práce ve firemním prostředí, firemní kultura podle stupňů vědomí.

Mezi chováním firem/organizací a lidí existují paralely. To, co u jednotlivců nazýváme postojem, najdeme ve firmách jako firemní kulturu. Firmy jsou tedy živé a schopné se učit, ale tak jako u nás lidí to závisí na podmínkách, které v nich panují nebo jsou vytvářeny.

V tomto modulu se budeme zabývat touto kulturou ve firmách a různými stupni vědomí, které se v ní odrážejí a spolurozhodují o úspěchu, růstu či zániku firmy. Ukážeme, jak mohou firmy vstoupit do své síly, jaké podmínky jsou pro růst podporující, a kdy je možná na čase začít znova od začátku. Budeme se při tom opírat o model Wilfrieda Nellese, aniž bychom z něj dělali dogma.  Spíše účastníkům ukážeme nejrůznější perspektivy, které z něj vycházejí, a ukážeme metody, jak můžeme porozumět firmám a interpretovat jejich signály.

Budeme při tom pracovat s konkrétními příklady účastníků výcviku. Práce tak bude kombinací teorie z naší strany a praktické práce s konkrétními tématy, např. s pohledem na své vlastní a pro mě přiměřené místo ve firmě/organizaci, v které se nacházím, a na možnosti, které tam mám.

 

7. modul

Smrt a vědomí Jednoty. Smrt – vědomí ničeho a všeho. Shrnutí a závěr.

Tématické okruhy: Zacházení se starými rodiči. Spiritualita (tělo a duch). Moudorst: soulad se Stvořením. Smrt a zrození, zánik a vznik. Konec a počátek. Rodina a smrt. Polarita a jednota. Smrt a láska. Velký léčitel. Návrat domů. „Osvícení“.

Různé formáty poradenství z pohledu fenomenologie. Individuální aplikace, vlastní praxe. Ohlédnutí a reflexe.  Závěr.

 

 

Lektoři:

 

Wilfried Nelles, Dr. phil., M.A.

Narozen 1948, vyrůstal a nyní znovu žije v německém regionu Eifel. Je ženatý a je otcem dvou synů.                                                                                                                          Za občasných silných protestů klasicky humanitně vzdělán. Po studiu politologie, sociologie a psychologie skončil spíše náhodně nežli chtěně na poli vědy. Stal se vedoucím velké interdisciplinární vědecké skupiny v oblasti společenských věd. Následujících dvanáct let působil jako vědecký pracovník a docent (na univerzitách v Bonnu a Wuppertalu), během tohoto období zveřejnil pět knih a mnoho vědeckých článků. Mezitím odpromoval, ale už ne(do)habilitoval, protože zjistil, že tahle cesta je pro něj u konce. Od počátku 80. do poloviny 90. let duchovně putovní, hledačská a učednická léta u Osha, intenzivní sebepoznávání a výcviky v různých metodách humanistické psychologie, desetiletá zkušenost s vedením sebepoznávacích a meditačních skupin až do setkání s rodinnými konstelacemi v roce 1996.

Poté se plně věnoval rodinným konstelacím a hodně o nich psal ( viz rubrika Média). Po oddělení se od Berta Hellingera, s jehož novou prací (od 2006) už nebyl v souznění, rozvinul ve více krocích nový druh konstelační práce, který nazývá Proces životní integrace. Pozornost se zde nezaměřuje na vztahy k rodině (na tzv. systemický aspekt), ale na náš vlastní život a rozpoznání jeho vnitřních souvislostí. Jeho osobně přivedl Proces životní integrace k tomu, že spolu se svým synem Maltem založil Nelles-Institut (www.nellesinstitut.de), jenž je aktivní po celém světě.

 

Thomas Geßner

Thomas Geßner, narozen 1964 v Halle (Saale), vyrostl v bývalé NDR v rodině evangelického faráře. Stal se truhlářem, pak teologem a 20 let pracoval jako farář. Konstelační práce Wilfrieda Nellese jej natolik fascinovala, že se stal jeho žákem, později asistentem a spoluautorem, nyní je jeho hostujícím lektorem a kamarádem.  Model vědomí Wilfrieda Nellese a na přítomnost zaměřený přístup Procesu životní integrace velmi proměnily a odlehčily jak jeho práci, tak jeho osobní život.

Od roku 2011 Thomas Geßner na plný úvazek praktikuje a vyučuje fenomenologickou konstelační práci. Propojuje její potenciál se svými profesními kořeny práce pastora. V Halle (Saale) vede své vlastní konstelqační výcviky ve spolupráci s Nelles Institutem. Jako lektor LIPu a konstelační práce cestuje po Evropě. Metodicky se zaměřuje na relativně jistou přítomnost u člověka, narozdíl od jeho  možná ohrožující minulosti. Obsahově jde o to, co od nás život právě teď chce a jak to můžeme následovat.

Aktuální kniha: „Jak milujeme. A co všechno z lásky děláme nebo neděláme”. Innenweltverlag, Edition Neue Psychologie, Köln 2018.

www.gessner-aufstellungen.de

 

 

Ruedi Eggerschwiler

Vystudoval aplikovanou psychologii a od roku 1996 pracuje jako terapeut, kouč a konstelář. Na začátku pracoval především s rodinnými konstelacemi. Zpočátku se zaměřoval hlavně na rodinné konstelace. V roce 2012 se setkal s Wilfriedem Nellesem a poznal tak LIP. Už po prvním procesu bylo jasné, že tohle se stane jeho novým zaměřením. Čím hlouběji se do tohoto procesu s s ním spojeného fenomenologického postoje nořil, tím více ho tento nový pohled na život začal proměňovat, a to zdaleka nejen v pracovní oblasti. Kromě toho se tak propojily jeho dvě srdeční záležitosti: 30-letá praxe zenové meditace a konstelační práce.

www.eggerschwiler.ch

 

 

Coen Aalders

Zkušený nizozemský manažer řízení změn a transformace. Svou kariéru začal jako důstojník Královského nizozemského námořnictva, především jako projektový manažer mezinárodních nákupních operací. Coen má magisterský titul jako právník (Radboud Univerzita Nijmegen), firemní psycholog (INSEAD, Fontainebleau) a u Wilfrieda Nellese studoval systemické konstelace a jako jeden z prvních už od r. 2010 Proces životní integrace (LIP). U MIT v Bostonu se do hloubky seznámil s „Theory U“.

Vyniká řadou zkušeností z oblasti firemního rozvoje, fúzí, změny firemní kultury a krizového managementu; a to jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Coen pracuje na národní i nadnárodní úrovni, mj. pracoval jako národní ředitel u francouzské technologické a poradenské firmy Devoteam, poté jako ředitel nizozemského zemského registru, později jako starosta několika měst, nakonec jako děkan jedné z fakult Erasmus Univerzity v Rotterdamu. Kolegové o něm říkají, že je „autentický, visionářský, angažovaný a s jasnou hlavou”.

www.coenaalders.nl

 

 

Jürgen Beyer

Pohled a práce Jürgena Beyera jsou ovlivněny téměř 40 lety zkušeností v oblasti vedení a poradenství ve světě korporátního byznysu na národní a nadnárodní úrovni. Jako executive kouč, moderátor a firemní konzultant provází mezinárodní firmy změnovými procesy.

Jeho kompetence pramení z řady různých zdrojů. Základem je studium pedagogiky a psychologie a následné výcviky v teorii a praxi učení v organizacích (Systems Thinking) podle Petera Sengeho. Také jej ovlivnila práce Berta Hellingera a a LIp od Wilfrieda Nellese. Vytvořil vlastní formy konstelační práce pro firmy a společně s kolegy trvale pracuje na jejich dalším rozvíjení. Dalším zdrojem cenným impulzů je přes 20 let zkušeností s šamanismem.

www.lip-coaching.com

 

 

Mgr. Petra Pejchalová

Vystudovala němčinu a nizozemštinu na filozofické fakultě. Po studiích působila v nadnárodní korporaci jako tlumočnice a asistentka. Pohyb života a touha po poznání a sebepoznání ji však záhy vedl dál, a strávila celkem 3,5 roku sólo cestami po světě. Velkou zkušeností pro ni kromě otevřenosti cesty samotné a pobytu v lůně přírody bylo setkání s náboženstvími Asie, s meditací a s Oshovými a později i dalšími sebezkušenostními a terapeutickými technikami - mnoho z nich mohla poznat při své dnes již 19-leté tlumočnické praxi.

V roce 2007 se setkala s rodinnými konstelacemi a absolvovala výcvik u J. Bhagata Zeilhofera. V roce 2008 se poprvé setkala s Wilfriedem Nellesem jako tlumočnice jeho kurzů. Jeho styl práce ji natolik zaujal, že se stala nejen tlumočnicí, ale i organizátorkou jeho výcviků a seminářů a překladatelkou jeho knih do češtiny. Založila Nelles Institut ČR, v jehož rámci vede své vlastní kurzy a spolufacilituje konstelační výcviky. V její práci se přirozeně snoubí práce s LIPem i dalšími technikami, které během své cesty poznala.  www.petrapejchalova.cz

 

MUDr. Jiří Ježek

Po studiu medicíny se věnoval akademické činnosti jako pedagog na různých fakultách vysokých škol po celé ČR. Založil vzdělávací neziskovou organizaci AGNES, která školila neziskové organizace, aby byly profesionální, etické a zodpovědné ve své práci pro klienty a za svůj vliv na veřejný život. Po 15 letech lektorování a supervize postupně přesunul těžiště své práce k individuální práci s lidmi a k terapii pro klienty a jejich rodiny. Zásadní inspirací pro jeho práci bylo setkání s rodinnými konstelacemi a systemickým přístupem a později s „procesem životní integrace“ W. Nellese.

Řadu let úzce spolupracuje mj. se společností Paraple – jak v přímé práci s klienty, tak skrze supervizi pro pracovníky a jako facilitátor strategického plánování. Založil vlastní nakladatelství, v němž vydává především filozofické tituly a rovněž vydal české překlady 3 knih W. Nellese.

 

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Hotel Želiv, Želiv 122, okr. Pelhřimov. Místo je 90km od Prahy, v bezprostřední vzdálenosti dálnice D1.

Stránky hotelu Želiv k nahlédnutí ZDE

Hotel se nachází v krásně zrekonstruovaných prostorách barokního kláštera želiv, uprostřed přírody Vysočiny. Výcvik bude probíhat v konferenčním sále - bývalém barokním refektáři kláštera.

Dle vlastní volby si můžete vybrat ze 2 kategorií pokojů - dobově zařízených krásných Superior, nebo útulných a čistých Economy pokojů.

Strava pro nás bude zajištěna ve dvou variantách - vegetariánské a masové.

 

 

CENA VÝCVIKU:

10 000,-Kč / 1 modul. Celková částka je splatná ve 4 částech:

  • 17.500 Kč při registraci
  • 17.500 Kč nejpozději 1. den 2. modulu, tj. 16. 6. 2021
  • 17.500 Kč nejpozději 1. den 3. modulu, tj. 15. 9. 2021
  • 17.500 Kč nejpozději 1. den 4. modulu, tj. 5. 1. 2022

Můžete využít slevu při platbě celého výcviku jednorázově - v tom případě je cena 64 000,-Kč (tzn. 9 143,-Kč/modul) a tato částka je splatná při registraci.

 

DO VÝCVIKU JE STÁLE MOŽNÉ VSTOUPIT až do začátku 2. modulu (16.6.2021). V takovém případě hradíte kurzovné počínaje modulem, od kterého do výcviku vstoupíte. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu petrape13@volny.cz nebo tel. 731 968 319 a rádi vám sdělíme konkrétní podmínky. 

 

CHCI SE PŘIHLÁSIT >>>

 

Cena zahrnuje kurzovné za všech 35 výukových dní výcviku. Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

Ubytování a strava se hradí zvlášť vždy na začátku každého modulu přímo recepci hotelu a není povinnou součástí výcviku - můžete se ubytovat či stravovat dle vlastní volby.

 

Cena ubytování se snídaní:

  • 550,-Kč/os./noc v pokoji Economy
  • 750,-Kč/os./noc v pokoji Superior

Cena kvalitní plné penze (výběr z vegetariánského nebo masového menu): 270,-Kč/os./den - lze objednat i pouze obědy nebo pouze večeře

 

PRO PŘIHLÁŠENÍ POUŽIJTE TENTO PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ

Odesláním registračního formuláře vyjadřujete svůj souhlas se SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI PRO VÝCVIK V IKP, které současně s přihlášením odešlete podepsané na adresu organizátora (více viz Podmínky).